İthalat Gümrük İşlemleri - Performans Grup

İthalat Gümrük İşlemleri

İTHALAT İŞLEMLERİ / MEVZUATI.

İthalat; bir malın, yürürlükteki ithalat mevzuatı ile gümrük mevzuatına uygun şekilde başka ülkelerden veya serbest bölgelerden Türkiye gümrük bölgesine sokulmasını veyahut müsteşarlıkla ithalat olarak kabul edilecek başka sair giriş ve işlemleri ifade eder.
Taşıyıcısı tarafından Türkiye’ye getirilerek gümrüğe sunulan eşyanızı Türkiye’ye ithal edeceğinizi gümrük idaresine bildirmeniz gerekir. Bu bildirim gümrük mevzuatında “gümrük beyanı” olarak adlandırılır.
İthalat yapacağınızı gümrük müdürlüğüne yazılı olarak bildirirken gümrük beyannamesi formunu kullanacaksınız. İthalat sırasında dolduracağınız gümrük beyannamesi özet olarak, gönderici-alıcı firma bilgileri, kıymet, tarife, menşe, taşıma bilgileri, varsa ödenecek vergiler, eşyaya eşlik etmesi gereken belgeler gibi bilgileri içerecektir.
Kati ithalat işlemi gümrük mevzuatında “serbest dolaşıma giriş” olarak adlandırılır. İthalatta gümrük beyanınızı BİLGE Sistemi üzerinden bir serbest dolaşıma giriş beyannamesi doldurarak yapabilirsiniz.
Gümrük beyanı yaparken kullanacağınız gümrük beyannamesi formunu elle değil, elektronik olarak doldurmalısınız. Gümrük işlemleri, “Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri” ifadesinin kısaltması olan BİLGE yazılımı kullanılarak elektronik ortamda yürütülmektedir. BİLGE sistemi, eşyanın gümrük sahasına girişinden çıkışına kadar tüm gümrük işlemlerinin gerçek zamanlı olarak bilgisayar ortamında yürütülmesini sağlayan bir yazılımdır. BİLGE sistemine giriş yapabilmek için bir kullanıcı koduna, şifreye ve aynı zamanda bir elektronik imzaya ihtiyacınız olacaktır. Ayrıca bir gümrük müşavirliğine vekaletname vererek işlemlerinizi yapabilirsiniz.
İthalattan kaynaklanan gümrük vergilerini ödeme yükümlülüğünüz, bu beyannamenin tescil edildiği tarihte başlar. Bu konuda daha fazla bilgiyi bu bölümde yer alan 1 ve 10 numaralı başlıklarda bulabilirsiniz.
Gümrük idaresi, gümrük beyannamenizde kayıtlı olan bilgilerin doğruluğunu araştırmak üzere, beyannameyi ve ekindeki belgeleri kontrol edebilir, başka belgeler vermenizi isteyebilir, eşyanızı muayene edebilir, ayrıntılı muayene ve tahlil yapılması için eşyanızdan numune alabilir, bu numuneyi gerekli analizin yapılması için laboratuvara gönderebilir.
Gümrük idaresinin ithalat işleminizle ilgili olarak yapacağı kontrol ve muayenenin kapsamı Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan risk analizi sonucuna göre belirlenmektedir.
Gümrük beyanınız gümrük idaresince kontrol edilecek; bu kapsamda gerek görülmesi halinde eşyanız muayeneye tabi tutulacak ve ödemeniz gereken vergiler belirlenecektir.
Bu vergileri Devlet bankaları aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.
Bunu takiben, gümrük beyannameniz, bu beyannameyle ilişkili vergi ve para cezası kararları otomatik şekilde kapanır.
Gümrük gözetiminde bulunan ve henüz serbest dolaşımda olmayan eşyanızın gümrük idaresi, tarafından kontrol edilmesi ve ödemeniz gereken gümrük vergilerinin ödenmesi sonucunda eşyanız size teslim edilecektir.

Gümrükleme Nedir?

Gümrükleme, yabancı bir ülkeyle gerçekleştirilen dış ticaret faaliyetlerinde, ürün veya hizmetlerin gümrüklü sahalardan geçişi sırasında devletle olan ilişki ve işlemlerin yürütülmesi hizmetidir.
Çeşitli malları göndermeden önce gönderici, gümrük işleminin ne anlama geldiğini ve nakliye seçenekleriyle ne kadar alakalı olduğunu merak edebilir. Her uluslararası deniz taşımacılığı gönderisi, her ülkedeki gümrükleme kotasını karşılamalıdır.
Gümrükleme, yetkili bir gümrük komisyoncusu aracılığıyla bir ülkeye taşınan mallara izin verilmesi için gerekli bir prosedürdür. Bu süreçte, sürece dahil olan taraflarla ithalat ve ihracatla yapılan gönderilerle ilgili bilgiler de bulunmaktadır.

İthalat Gümrükleme Kapsamı

Gümrükleme işlemleri olarak da ifade edilen ithalat gümrükleme işlemleri başkasının adına ya da hesabına hareket etmekte olan doğrudan temsilciler ile kendi adına fakat başkasının hesabına hareket eden temsilciler tarafından takip edilmektedir. Bu kişiler gümrük müşavirleri olarak adlandırılmaktadır. Gümrük müşavirleri gümrükleme işlemlerini yaparken farklı hizmetler sunmaktadır.
Gümrükleme işlemleri aynı zamanda transit taşımacılık yapan kişiler hariç Türkiye Gümrük Bölgesi’nde yerleşik bulunan kişiler tarafından takip edilmektedir. Deniz, kara ve havayolu işletmeleri ile nakliyeci kuruluşların temsilcileri taşıdıkları malların transit işlemlerini doğrudan takip edebilmektedir. Doğrudan temsilciler kanuni olarak kurumları temsil eden bireyler olabilir. Bunun yanı sıra firmanın temsilnameyi haiz çalışanları da doğrudan temsilci olabilir.

Profesyonel Gümrükleme Hizmetleri

Gümrükleme hizmetleri gümrük müşavirliği şirketleri tarafından sunulan hizmetlerdir. Gümrükleme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için gümrük müşavirlerine vekalet verilmesi gerekir. Gümrük için vekaletname verildikten sonra gümrük müşavirleri kendi adlarına hareket eder ve kendilerine vekalet veren kişilerin hesabına gümrük idareleri ile hareket ederler.
Gümrükleme hizmetlerinin kapsamı genel olarak aşağıdaki gibidir.
  • Gümrük beyannamesi verilmesi öncesinde Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) tespiti,
  • Malların tabi tutulacağı gümrük rejimine göre vergi ve prosedür analiz edilmesi
  • Alınması gerekli olan izin veya uygunluklar varsa bunların başvuru ve takibinin yapılması,
  • Elleçleme, küşat, danışmanlık, gümrük beyannamesinin verilmesi.