Entegre Yönetim Sistemleri Politikası - Performans Grup

Performans Grup olarak;

 • Entegre Yönetim Sistemi kapsamında(ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001) yer alan standartların gerekliliklerini yerine getirmeyi, bu amaçla yürütülen faaliyetleri dokümante ederek izlemeyi ve verilen hizmet ve faaliyetleri sürekli iyileştirmeyi,
 • Önleyici yaklaşım ve risk temelli düşünme ile süreçlerin etkili şekilde işletilmesi, kontrolü, sürekliliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirilmesi için gerekli yetişmiş insan gücü, bilgi, altyapı ve çevre tayin ve tedarik etmeyi, bu kapsamda tüm kaynakları optimum düzeyde kullanmayı,
 • Uygulamalarımızda tüm paydaşlarımıza karşı şeffaf olmayı,
 • Firmanın sosyal ve kurum içi her kademesinde yüksek kalite anlayışının hâkim kılınması ve çevre, İSG farkındalık seviyelerinin artması için çalışmalar yürütmeyi,
 • Entegre Yönetim Sistemleri çerçevesinde yürütülen çalışmaları, firma bünyesindeki tüm çalışanların katkı sağlayabileceği şekilde yürütmeyi ve çalışanların katılımını teşvik edeceğini,
 • Yönetim Sistemlerinin performanslarını sürekli iyileştirmeyi,
 • İş kazası ve meslek hastalığı risklerini en asgari seviyeye indirme ilkesiyle hareket ederek sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak için yapılması gereken tüm faaliyetleri gerçekleştireceğini,
 • İSG risk ve tehlikelerini belirleyerek, tehlikelerin ortadan kaldırılması ve risklerin minimize edilmesi için önleyici faaliyetleri planlamayı ve etkin bir şekilde yürütmeyi,
 • Firma faaliyetleri sonucu oluşan çevresel etkileri tespit ederek, üretilen atıkları ayrıştırmayı, geri kazanılabilen atıkları geri kazanmayı, geri kazanımı mümkün olmayan atıkların azaltılması ve bertarafını, çevre kirliliğinin önlenmesi, azaltılması ve kontrol tekrarları ile sürdürülebilir iyileştirmeler yapmayı,
 • İklim değişikliğinin azaltımı için uygulanabilecek enerji ve su tüketimi gibi doğal kaynak kullanımını, atık üretimini ve karbon salınımını en aza indirmeyi,
 • Acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanmayı,
 • Firma içi ve dışı bütün faaliyetlerini kaliteli mesleki eğitim, iş geliştirme ve sektörel hizmet üzerine yönlendirmeyi,
 • Sektörel hizmetinin tüm ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda güncellenmesi ve karşılanması,
 • Nitelikli çalışanlar ile öğrenme ve iş geliştirmeyi gerçekleştirmek, sektöre ve ülkeye katkı sağlamak ve müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için faaliyetlerini gerçekleştirmeyi,
 • Tüm faaliyetlerimizi yasal şartlara uygun olarak yürütmeyi,

taahhüt ederiz.

 

Alparslan Korkmaz

Genel Müdür